Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Selin Bayrak Sağırkaya

Canlıların Ortak Özellikleri Ve Canlı Farkındalığı Konusunun Öğretiminde Grafik Roman Kullanımının İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi

The Effect Of The Common Characterictics Of Living And Live Awareness Subject Of Education With Graphic Roman Use For The Primary Fourth Grade Students Academical Success

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Rabia SARIKAYA

2017

Akademik Başarı, Canlı Farkındalığı, Grafik Roman, İlkokul 4. Sınıf Öğrencileri

 

Bu çalışmanın amacı fen bilimleri dersinde grafik roman kullanımının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin canlıların ortak özelliklerini kavramasına ve canlı farkındalığına etkisini araştırmaktır. Araştırma nicel yaklaşıma göre yapılmış olup çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla seçilmiş ve eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde Kahramankazan ilçesindeki bir ilkokulda okuyan 42 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Canlı Farkındalığı ve Canlıların Ortak Özellikleri Başarı Testi” kullanılmıştır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Canlıların Ortak Özellikleri ve Canlı Farkındalığı” konulu grafik roman oluşturulmuştur. Grafik roman araştırmacı tarafından kazanımlara uygun olarak hazırlanmış ve geçerliliğini tespit etmek için üç farklı uzmandan görüş alınmıştır. İkinci bölümde ise kontrol ve deney grubuna “Canlı Farkındalığı ve Canlıların Ortak Özellikleri Başarı Testi” ön test olarak uygulanmıştır. Ardından deney grubuna grafik romanla kontrol grubuna normal öğretim programına uygun olarak ders işlenmiştir. Asıl uygulama beş gün devam etmiştir. Uygulama sonunda “Canlı Farkındalığı ve Canlıların Ortak Özelliği Başarı Testi” son test olarak uygulanmıştır. Çalışma sonunda deney ve kontrol grubunun ön test ve son test puanları arasında fark olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analizler sonucunda deney ve kontrol grubunun ön test puanları arasında fark olmadığı ancak son test puanları bakımından deney grubu lehine anlamlı fark olduğu (p<0,05) tespit edilmiştir. Bulgulardan hareketle ilkokul 4. sınıf öğrencilerinde grafik roman kullanımının canlı farkındalığı kazandırmada etkili olduğu söylenebilir.

 

The aim of this study was to understand common characteristics of living being and to search the effect of live awareness of primary fourth grade students in science lectures. This method is quantitative study and pre-test and post-test control group quasi-experimental design was used. The sample of this study was selected by easily accessible sampling method. Research has been carried out in a primary school attached to the Ankara district of Kahramankazan sample consists of 42 students on education years. In this study, the data collection tool developed by the researcher as "Common Features of Live and Live Awareness Achievement Test" was used. The study consists of two chapters. In first chapter Graphic Romans "Common Features of Live and Live Awareness" is created. Graphic Roman is prepared according to reseacher’ finding and in order to determine the validity 3 different opinions have been taken into consideration. In the second chapter control and experimental groups "Common Features of Live and Live Awareness Achievement Test" pre-test has been applied. Real experiment has been studied for five days. At the end of experiment "Common Features of Live and Live Awareness Achievement Test" is applied as last test. Experimental and control groups in which students independent of sample points taken from the pre-test and post-test achievement test were compared with Mann-Whitney U test and significant difference (p<0,05) was found in favor of the experimental group. As a result, it can be said that graphic roman use for the primary fourth grade students is effective to provide " Live Awareness".