Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Halit Doğan

İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma (Şanlıurfa Örneği)

A Study Aimed at to be Developed Turkish Written Expression Skills of Bilingual Students (Şanlıurfa Sample)

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. İhsan KALENDEROĞLU

2017

Türkçe eğitimi, iki dillilik, anlatma becerileri, yazma becerisi.

 

İnsanlar arasındaki en önemli iletişim aracı olarak kabul edilen dil hakkında bugüne kadar çok sayıda tanım yapılmıştır. Yapılan bu tanımlar incelendiğinde, hepsinin ortak noktası; dili, insan hayatının en önemli iletişim aracı olarak görmeleridir. Dilin iletişim aracı olarak kullanılması temel dil becerileri olarak adlandırılan dinleme, okuma, konuşma ve yazma ile gerçekleşir. Bu becerilerin edinilmesinde en çok yazma becerisinde zorlanılmaktadır. Türkçe Öğretim Programı’nda bireyin kendini doğru ve amacına uygun olarak ifade etmesinde ve iletişim kurmasında en etkili araçlardan biri olarak kabul edilen yazma, iki dilli öğrencilerin de en çok zorlandıkları beceridir. Bu araştırma Şanlıurfa ilinde, MEB’e bağlı Görenler Ortaokulu 6. sınıf düzeyindeki öğrenciler ile yürütülmüştür. Araştırmanın hedef kitlesini oluşturan öğrenciler toplumsal iki dilli olan öğrencilerdir. Arap kökenli olan bu öğrencilerin ana dilleri Arapçadır. Eğitim öğretim çağına kadar Arapça konuşan bu öğrenciler, okula başladıktan sonra Türkçeyi de öğrenmişlerdir. İki dilli öğrencilerin temel dil becerilerindeki gelişim düzeyleri normal öğrencilere göre daha düşüktür. Öğrenci seviyesine uygun yöntem ve teknikler kullanılarak iki dilli öğrencilerin yazma becerisinin geliştirilmesi amaçlanan bu araştırmada, gerçek deneme modellerinden ön test – son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma sürecinin başında yansız atama yoluyla oluşturulan gruplardan 6/A sınıfı deney grubu, 6/B sınıfı ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Uygulama sürecine başlamadan önce her iki gruba da ön test uygulaması yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Ön test puanlarının gruplararası farklılığı için yapılan t-Testi sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test başarı puanları gruplara göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Yani deney ve kontrol grubu öğrencileri deney işlem öncesi hazır bulunuşluk bakımından benzer bulunmuştur. Ön test puanlarının benzer bulunmasıyla birlikte araştırmanın uygulama sürecine başlanmış ve toplamda 13 haftalık bir uygulama çalışması yapılmıştır. Araştırma süresi boyunca deney grubu öğrencileriyle her hafta bir yazma etkinliği yapılmış, kontrol grubu öğrencileriyle ise normal müfredata devam edilmiştir. Deney grubu öğrencileri için basitten karmaşığa, kolaydan zora ilkesine göre hazırlanan etkinliklerde uzman görüşüne başvurulmuştur. Araştırma sürecinin sonunda her iki gruba da son test uygulaması yapılmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Veri analizinde; araştırmanın alt problemlerine uygun olarak yüzde, frekans, aritmetik ortalama ile ilişkisiz örneklem için t-testi, “tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve “tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA (repeated measures)” testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında 13 haftalık uygulama çalışmasının yapıldığı deney grubu öğrencilerinin deney öncesi başarı testi ortalama puanı = 65,64 iken, bu değer deney sonrasında = 89,16 olmuştur. Normal müfredat programına göre derslere devam eden kontrol grubundaki öğrencilerin ise aynı puanları sırasıyla = 66,95 ve = 72,08’dir. Buna göre hem uygulama çalışmasının yapıldığı deney grubu öğrencilerinin hem de normal müfredata devam eden kontrol grubu öğrencilerinin başarı düzeylerinde bir artış gözlendiği söylenebilir.

 

Up to the present a large number of definitions have been made about the language which is admitted as the most important communication way among the human beings. When these definitions analyzed, cammon point of all is seeing the language as the most important communication way of the human life. Usage of a language as a communication way comes true with listening, reading, speaking and writing which are called as basic language skills. Writing, from these skills, is the most diffucult one to be acquired. In Turkish Teaching Program writing, admitted as one of the most effective ways to communicate and express oneself of a person accurate and suitable for his/her purpose, is also the most diffucult skill for bilingual students. The study is carried out with the students on 6th grade in ministerial Görenler Secondary School in Şanlıurfa. The students who constitutes the target audience are the social bilingual students. These students descends from Arabian origins and so their mother tongue is Arabic. These students speaking Arabic until their education period learned Turkish after they had started school. Bilingual students’ development level in basic language skills is lower compared to normal students. In this study it was aimed to be improved writing skills of bilingual students with using proper methods and techniques to students’ grade. In addition, pretest – posttest desing with control group, one of the real test models, was used. At the beginning of the study process 6/A class was determined as experimental group and 6/B, on the other hand, as control group which are formed with neutral appointment style. Before starting the practise process pretest practice had been made the both groups and the results were evaluated. According to the result of the t-test made for intergroup differencens of pretest scores the pretest succes scores of the students in both groups didn’t indicate a significant difference between groups. In other words experimental and control group students were seen similar in terms of preparedness. Seeing similar pretest scores practise process of the study started and 13 weeks process work was made. During the process a writing activity was made with the experimental group per week, with control group, on the other and, normal curriculum was continued. Expert view was consulted in the activities which had been prepared for experimental groups students and proper to the principles from simple to complex and from easy to diffucult. At the end of the study process posttest practice was carried out to both groups and results were analyzed. In data analysis, as proper to subproblems of the study, besides percentage, frequency and arithmetic mean t-test for unrelated sample, one-way analysis of variance (ANOVA) and two-way analysis of variance test ANOVA (related measures) for repetitive measurements on one factor were used. While the experimental group students’ avarage score of pre-experiment succes test had been  = 65,64, who were carried out 13 weeks practice work, this value was  = 89,16 after the experiment. On the other hand same scores of the students in control groups who had normal curriculum subjects were respectively  = 66,95 and  = 72,08. Accordingly it can be said that and increase was observed in success levels of both the experimental group students and the control group students continued with normal curriculum.