Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Büşra Şen

Okul öncesi dönem çocuklarının duygusal zeka düzeyleri ile akran ilişkileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

To examine connection between peer relationship and emotional mind levels of preschool children

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı

Doç. Dr. Saide ÖZBEY

2017

Okul Öncesi Eğitim, Çocuk, Duygusal Zeka, Akran İlişkileri, Empati

 

Araştırma okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların duygusal zekâ düzeyleri ve akran ilişkileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, çocukların duygusal zekâ düzeylerinin akran ilişkileri arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediğini saptamak açısından önem taşımaktadır. Araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada, “Kişisel Bilgi Formu”; “Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zekâ Ölçeği”, “Sullivan Çocuklar İçin Kısa Empati Ölçeği”, “Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesindeki resmi ilköğretim okullarının anasınıflarına, bağımsız anaokullarına ve özel anaokullarına devam eden 298 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucuna göre; çocukların duygusal zekâ becerileri, çocukların yerleşim yeri, okul öncesi eğitim kurumunun türü, annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumu, anne çalışma durumu ve baba meslek grubu değişkenlerine göre farklılık göstermektedir. Çocukların cinsiyetine göre “Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zekâ Ölçeği” ‘Hikâyeler’ testinden aldıkları puanlar arasında kız çocuklarının lehine anlamlı farklılık bulunurken diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık bulunmamaktadır. “Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zekâ Ölçeği” alt boyut puanları ve “Sullivan Çocuklar İçin Kısa Empati Ölçeği” toplam puanı bakımından doğum sıraları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken “Sullivan Öğretmenler İçin Çocukların Duygusal Zekâsını Değerlendirme Ölçeği” toplam puanı bakımından doğum sıraları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Çocukların “Duygusal Zekâ Ölçeği”nin toplamından aldıkları puanlar ile “Akran İlişkileri Ölçeği”nden aldıkları puanlar arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Çocukların duygusal zekâ ölçeklerinden aldıkları puanlar arttıkça akranlarıyla olumlu ilişkileri artmaktadır.

 

The research aims at examining the relationship between the emotional intelligence levels and peer relations of 60-to-72-month children attending at a pre-school educational institution. The research was conducted in the relational survey model. A ‘Personal Information Form’; the ‘Sullivan Emotional Intelligence Scale for Children’, ‘Sullivan Short Empathy Scale for Children’ and the ‘Ladd and Profilet Child Behavior’ were used in the research. The population of the research was composed of the children attending at the kindergartens of state elementary schools, independent kindergartens and private kindergartens in Ereğli, Zonguldak in the academic year of 2015-2016. The sample comprised of 298 children. According to the result of the research; children's emotional intelligence skills vary depending on variables such as residential area of children, type of pre-school education, educational status of parents, employment status of the mother and occupational group of father. There was a significant difference in favor of girls for the scores children got from the test "Emotional Intelligence Scale for Sullivan Children" ‘Stories’ depending gender of children but no significant difference was found in the other sub-categories. No statistically significant difference was found between birth orders in terms of sub-category scores for “Emotional Intelligence Scale for Sullivan Children" and total score for "Sullivan Short Empathy Scale for Children" but there is a statistically significant difference in birth orders in terms of total score of "Sullivan Teacher's Assessment of Children's Emotional Intelligence"(s<0,05). A significant positive correlation has been identified between the scores of the children's "Emotional Intelligence Scale" and the scores they got from the "Peer Relationship Scale". As the scores of children's emotional intelligence scales increase, positive associations with their peers increase.