Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Melda Şenel

Anatoliy Rıbakov'un Arbat Çocukları üçlemesinde toplumsal gerçeklik

Social reality in the trilogy ''Children of the Arbat'' by Anatoly Rybakov

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

PROF. DR. M. ÖZLEM PARER

2017

Rıbakov, Arbat Çocukları, Toplumsal Gerçeklik, Stalin, Sosyalizm, Arbat, Sibirya, Sürgün, Savaş, Aşk, Hapishane.

 

Çalışmamızın konusunu Sovyet döneminin önemli yazarlarından Anatoliy Naumoviç Rıbakov'un (1911-1998) Arbat Çocukları adlı üçlemesinin toplumsal gerçeklik bağlamında incelenmesi oluşturmaktadır. Sovyet yüzyılının ilk yarısına damga vuran İosif Stalin dönemini tüm gerçekliğiyle anlatan ilk yapıtlardan biri olması ve özellikle İ. Stalin ile ilgili ilk roman olarak değerlendirilmesiyle çok yankı uyandıran yapıt bu bağlamda tarihi, siyasi bir belgesel roman niteliği taşımakta, dönemin topluma yansımalarını ise Moskova'nın Arbat Sokağı'nda yaşayan sekiz gencin ve 1917 Ekim Devrimi'ni yapan devrimci kuşağın yaşamları üzerinden ortaya koymaktadır. SSCB'nin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen süreç gerek dünya tarihi, gerekse Rusya tarihinde derin izler bırakmıştır. Özellikle İ. Stalin yönetimi döneminde yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin Sovyet tarihi üzerindeki etkisi çok büyük olmuştur. Çarlık Rusya'sının geleneklerinden ve geri kalmışlığından uzak, sanayileşmiş, yeni, ileri, aydınlık bir ülke ve toplum ideallerinden yola çıkılan bu süreçte ise toplumsal birçok soruna tanıklık edilmiştir. Yeni bir ülke yaratmanın heyecanı içindeki sosyalizme bağlı, dürüst ve idealist insanlar, inandıkları sistemin, kendilerini yok edecek bambaşka bir sisteme dönüştüğünü anlamanın hayal kırıklığını yaşamıştır. Dönem gerçeklerini yazarın kendisinin de yaşamış olması ise yapıtı otobiyografik bir zemine oturtmuştur. İyi bir eğitim alan, sosyalizme bağlı ve ülkesi için severek çalışmanın gururunu duyan yazarın yaşamı, dönemin diğer idealist insanları ve üçlemenin başkahramanı gibi hapishane, Sibirya sürgünü ve savaşla birleşmiştir. Tezimizin amacı 1933-1943 yıllarını içine alan Anatoliy Rıbakov'un Arbat Çocukları üçlemesini dönemin topluma yansımaları bağlamında incelemek, sosyalizmle birlikte yeni kurulan toplumun yaşadığı tüm çıkmazları roman kahramanlarının yaşamlarından yola çıkarak ortaya koymaktır. Anatoliy Rıbakov bu romanıyla, 1917 Ekim Devrimi'ni yapan devrimci kuşağın, devrimin ilk çocukları diye adlandırılan gençlerin ve yeni toplumun, İ. Stalin döneminde yaşadığı tüm çelişkilere açıklık getirmekte, Moskova'nın Arbat Sokağı'ndan, Sibirya'ya uzanan çok geniş bir coğrafyada Sovyet toplum yaşamına ışık tutmakta, dönemin topluma yansımalarını çok gerçekçi ve çarpıcı bir dille aktarmaktadır.

 

This study aims to analyse the trilogy "Children of the Arbat'' by Anatoly Naumovich Rybakov (1911-1998) who is one of the foremost authors in Soviet period within social reality context. The novel as one of the earliest novels expressing the whole reality the Joseph Stalin's era which marked the first half of the Soviet century is assessed to be the first novel about Stalin. In this context it is both a historical and political documentary novel that equally displays the reflections of the period on the society over the lives of eight youngsters living in the Arbat street of Moscow and the revolutionary generation who made the 1917 October Revolution. The period from the foundation to the collapse of the USSR left deep traces in both World history and Russian history. In particular, the influence of political, economic and social events experienced during the Joseph Stalin administration on Soviet history has been great. Many social problems have been witnessed throughout; driven by industrialized, new, advanced, bright country and society ideals, away from the traditions and backwardness of Tsarist Russia. Socialist, honest and idealist people who were excited to create a new country lived got disappointed when they understood the system they believed had turned into a completely different system that would destroy them. The fact that the writer himself lived the facts of the period has put the work on an autobiographical basement. The life of this well-educated writer who is proud of socialism and fond of working for his country has been merged with imprisonment, Siberian exile and war similar to the other idealist people of the time and the main character of the trilogy. The aim of our thesis is to examine Anatoly Rybakov's Arbat trilogy during the years 1933-1943, in the context of reflections of the period on the society and to put forth all the dilemma of newly formed society out of the lives of the characters of the novel. With this novel Anatoly Rybakov makes clear all the contradictions of the revolutionary group that made the 1917 October Revolution, the young people who were named after the first children of the revolution and the new society in Joseph Stalin's era. Furthermore, he sheds light on the life of the Soviet society in a very wide geographical region extending from Moscow's Arbat Street to Siberia and conveys the reflections of the period on the society using a very realistic and striking language.