Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Yağız Aksakaloğlu

Kamu Hizmeti Kapsamında Vatandaşlık Anlayışının Değişimi

Changes In The Perceptıon Of Cıtızenshıp Wıthın The Frame Of Publıc Servıce

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Murat AKÇAKAYA

2017

Kamu Hizmeti, Vatandaşlık, Yeni Kamu Hizmeti, Yeni Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi Ötesi Anlayışlar, Yönetişim

 

Kamu hizmeti, kamu yönetiminin asli bir unsurudur. Vatandaşlık ise kamu hizmetinin asli bir unsurudur. Vatandaşlığın olmadığı bir durumda kamu hizmetinden bahsedilemez ve benzer şekilde kamu hizmeti sunumunun olmadığı bir toplumda da kamu yönetiminin varlığı bir anlam ifade etmez. Bu nedenle kamu yönetimi, ister bir bilim dalını ister bürokrasiyi işaret etsin, vatandaşlık açısından eksik kaldığında ortaya sağlıklı sonuçların çıkması beklenemez. Çalışmada bu varsayım temel alınarak kamu hizmeti kapsamında vatandaşlık anlayışının değişimi ele alınmaktadır. Nitekim kamu yönetimi disiplininde görülen hızlı değişim, kamu hizmeti sunumunu ve doğal olarak vatandaşlığı doğrudan etkilemektedir. Kamu yönetimi disiplini; Geleneksel Kamu Yönetimi anlayışı (GKY), Yeni Kamu Yönetimi anlayışı (YKY) ve Yeni Kamu Hizmeti anlayışı (YKH) başta olmak üzere YKY ötesi anlayışlar olarak kabaca üç kısma ayrılarak incelenebilir. GKY’nin kamu yönetiminin geçmişini, YKY’nin kamu yönetiminin bugününü ve YKH başta olmak üzere YKY ötesi anlayışların ise kamu yönetiminin geleceğini işaret ettiği düşünülebilir. Çünkü bu anlayışlar kendi içlerinde birbirinden farklı kamu hizmeti sunum yöntem ve biçimleri barındırmaktadır. Doğal olarak bu anlayışların vatandaşlığa bakış açıları da farklılaşmaktadır. Çalışmada vatandaşlık, kamu hizmeti, GKY, YKY, YKH ve ortaya çıkan yeni anlayışlarla ilgili literatür taraması yapılmakta ve kamu hizmeti kapsamında vatandaşlık anlayışının değişimi teorik bir çerçevede ortaya koyulmaktadır. Bu sayede kamu yönetimi disiplini açısından vatandaşlığın önemi vurgulanmakta ve kamu yönetimi disiplininin geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunularak vatandaşlık anlayışının gelecekte kamu yönetimi için rolü, önemi ve değeri tartışılmaktadır. Sonuç olarak; kamu yönetimi disiplininde yeni ortaya çıkan anlayışların hızla ilerlediği, pratik uygulamalarının hayata geçirildiği ve bunun sonucunda kamu yönetimi alanında başarıların kaydedildiği görülmektedir. Bu nedenle “vatandaşlık” merkezinde yükselen yeni anlayışların YKY ötesinde hibritleşme ile ulus-ötesi dönem tartışmalarında vurgulanan çeşitlilik ve farklılığa saygı göstererek kamu yönetiminin geleceğini oluşturacağı öngörülmektedir. Bu noktadan hareketle artık vatandaşlığın hem kavramsal hem de olgusal temelde gelecek kamu yönetimi disiplini için merkezi bir değer teşkil edeceği düşünülmektedir.

 

Public service is an essential element of public administration. As for citizenship is an essential element of public service. In the absence of citizenship public service cannot be mentioned and in a society where there is no public service provision, the existence of public administration will be meaningless as well. For this reason, it cannot be expected that healthy results will emerge when public administration is lacking in terms of citizenship, whether it is a science or bureaucracy. In this context, this study deals with the change of citizenship concept within public service. Indeed rapid changes seen in the discipline directly affects public service provision and naturally citizenship. Public administration discipline can be roughly divided into three parts; Traditional Public Administration (TPA), New Public Management (NPM) and New Public Service (NPS) as well as beyond NPM approaches. It can be considered that TPA is yesterday of the public administration, NPM is today of the public administration and NPS as well as beyond NPM approaches are future of the public administration. Because these approaches have different methods and forms of providing public services within themselves. Naturally, these also differ in their perspective on citizenship. In this study, the literature on citizenship, public service, TPA, NPM and NPS as well as beyond NPM approaches are reviewed and the changes in the perception of citizenship within the frame of public service is revealed in a theoretical framework. This framework emphasizes the importance of citizenship in terms of public administration discipline and discusses the role, importance and value of citizenship in the future for public administration by evaluating the future of the public administration discipline. As a result; the emergence of new approaches in the discipline of public administration has progressed rapidly and the practical applications have been passed on and the achievements in the field of public administration have been recorded. For this reason, it can be predicted that the emerging new approaches in the “citizenship” center with hybridization beyond NPM will create the future of public administration by respecting the diversity and diversity highlighted in the transnational debates. From this point of view, citizenship is now considered to be a central value for the future discipline of public administration on both conceptual and factual basis.