Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Burcu Bozkurt

2000 İle 2013 Yılları Arasında Gazi Üniversitesi Hastanesinde Yatan Ve Total Parenteral Nutrisyon Uygulanan Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi

Türkçe

Tıpta Uzmanlık

Gazi Üniversitesi

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. İLYAS OKUR

2016

Total Paranteral Nütrisyon, Komplikasyon, Çocuk

 

Bu çalışmada 2000-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan ve total parenteral nütrisyon alan çocuklarda görülen komplikasyonların insidansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Hastalara ait veriler, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki Ped. Metabolizma bölümü ve hastane arşivi ile birlikte internet ortamındaki hastane bilgi sisteminden elde edildi. Çalışma sonucunda hastalarda %15,7 (n:54) kolestaz, %6,2 (n:21) kateter ilişkili infeksiyon, %3,2 (n:11) periferik tromboflebit, %2,6 (n:9) santral kateter trombozu, %1,5 (n:5) mekanik komplikasyonlar ve %1,2 (n:4) alerjik reaksiyonlar saptandı. Hastalar elektrolit anormallikleri ve glisemi açısından da değerlendirildi. Sonuçta %6,1 hipoglisemi, %70,1 hiperglisemi, %33 hiponatremi, %11,6 hipernatremi, %31 hipokalemi, %13,3 hiperkalemi, %65,8 hipokalsemi, %3,2 hiperkalsemi, %58,8 hipofosfatemi, %6,4 hiperfosfatemi, %13 hipomagnezemi ve %1,2 hipermagnezemi geliştiği görüldü. Çalışmamızda kateter ilişkili infeksiyon etkeni olarak %52,3 Staphylococcus epidermidis, %19 Klebsiella spp, %9,5 Staphylococcus aureus, %9,5 Enterococcus spp, %4,7 Candida albicans, %4,7 Candida non albicans üremesi mevcuttu. Gelişen komplikasyonlar ile değişkenler arasında korelasyonlar yapıldı. Günlük alınan protein (r: 0,107 p: 0,046) ve dekstroz (r: 0,111 p:0,039) miktarı ile kolestaz gelişimi arasında zayıf düzeyde anlamlı korelasyon bulundu. ROC curve analizi yapıldığında günlük 6 mg/kg/dk’ın üstünde dekstroz verildiğinde kolestaz riskinin arttığı saptandı. (AUC: 0,62 p:0,05 sensitivitesi %65 spesifitesi %55) Bu nedenle TPN uygulamaları sırasında 6 mg/kg/dk’nın üzerinde dextroz infüzyonu uygulanması durumunda kolestaz gelişimi açısından dikkatli olunması gerektiği düşünülebilir. Ayrıca TPN içerisindeki protein miktarı ile tromboflebit gelişimi arasında zayıf düzeyde korelasyon olduğu görüldü (r:0,163 p: 0,002). Literatürde bu ilişkiyi inceleyen çalışmaya rastlanmadı. Bu nedenle bu ilişkiyi destekleyecek daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Kateter ilişkili infeksiyon ve lipid içeren TPN solüsyonu ile beslenme arasında da zayıf düzeyde korelasyon saptandı. (r:0,181 p: 0,001). Candida üremelerinin tümü lipid içeren TPN solüsyonu alan hastalarda görüldü. Ancak üremesi olan toplam hasta sayısının az olması nedeni ile istatistiksel olarak anlamlı olarak değerlendirilmedi. Parenteral nutrisyon içerisindeki lipid sulüsyonları ile kateter ilişkili infeksiyon etkeni olarak Candida üremesi arasındaki ilişki henüz netlik kazanmamıştır, bu konuda daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. Sonuç olarak, bu çalışmada literatürdeki diğer çalışmalarla paralel olarak TPN içeriğindeki dekstroz ve protein konsantrasyonlarının artmasının kolestaz sıklığını, lipid konsantrasyonunun artmasının ise infeksiyon sıklığını artırabildiği gösterilmiş, ancak protein miktarındaki artış ile tromboflebit gelişme riskindeki gösterilen artışın daha ileri araştırmalar ile desteklenmesi gereklidir.

 

This study was aimed to determine the incidence of the complications observed in children who stayed in the Gazi University Medical Faculty Hospital between 2000 and 2013 and received total parenteral nutrition. The data on the patients was obtained from the department of Pedagogical Metabolism and the hospital archive under the body of Gazi University Medical Faculty Hospital, and the hospital information system in the Internet environment. At the end of the study, 15.7%(n: 54) cholestasis, 6.2%(n: 21) catheter-related infection, 3.2%(n: 11) peripheral thrombophlebitis, 2.6%(n: 9) central catheter thrombosis, 1.5%(n: 5) mechanical complications, and 1.2%(n: 4) allergic reactions were detected in the patients. The patients were evaluated also in terms of electrolyte anomalies and glycaemia. As a result, it was observed that 6.1% hypoglycemia, 70.1% hyperglycemia, 33% hyponatremia, 11.6% hypernatremia, 31% hypokalemia, 13.3% hyperkalemia, 65.8% hypocalcaemia, 3.1% hypercalcaemia, 58.8% hypophosphatemia, 6.4% hyperphosphatemia, 13% hypomagnesaemia, and 1.2% hypermagnesaemia developed. 52.3% Staphylococcus epidermidis, 19%Klebsiella spp, 9.5 Staphlococcus aureus, 9.5% Enterococcus spp, 4.7% Candida albicans, 4.7% Candida non albicans reproduction appeared as catheter-related infection factor. We made correlations between the developed complications and variables. Weakly significant correlation between the protein received daily (r: 0.107, p: 0.046) and the amount of dextrose (r: 0.11, p: 0.039), and cholestasis development was found. It was detected that upon performing ROC curve analysis, the risk of cholestasis increased when dextrose was given daily over 6 mg/kg/min (AUC: 0.62, p: 0.05, 65% sensitivity, specificity 55%). Thus, it may be considered that one should be careful in case of the application of dextrose infusion over 6 mg/kg/min during TPN applications, in terms of cholestasis development. Further, it was observed that there was a weak correlation between the protein amount and thrombophlebitis development in TPN (r: 0.163, p: 0.002). No study which ever researched this relation was found in the literature. Thus, there is a need for more studies to support this relation. A weak correlation between catheter-related infection and nourishment with lipidic TPN solution was detected (r: 0.181, p: 0.001). All of the candida reproductions were observed in patients receiving lipitic TPN solution. However, since the total number of the patients with reproduction was low, it could not significantly be evaluated statistically. The relation between the lipid solutions in parenteral nutrition and Candida reproduction as catheter-related infection factor has not become clear yet; there is a need for more studies in this field. Consequently, it was shown in this study in parallel with the other studies in the literature that an increase in dextrose and protein concentrations in TPN content might enhance the cholestasis frequency, while an increase in lipid concentration might enhance infection frequency; however it is necessary to support the increase exhibited in the risk of thrombophlebitis development upon an increase in the amount of protein.