Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Saadettin Arman Tav

65 yaş üstü ayakta yada yatırılarak takip edilen hastalarda kolonoskopi sonrası akut böbrek hasarı gelişme sıklığı

The incidence of acute renal failure after colonoscopy in the elderly patients who were hospitalized or follow up in policlinic condition

Türkçe

Tıpta Uzmanlık

Gazi Üniversitesi

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

DOÇ. DR. İBRAHİM KORAL ÖNAL

2016

geriatrik hasta; kolonoskopi; sodyum fosfat enema; sennozid; polietilen glikol; akut böbrek hasarı; RIFLE

 

Amaç: Geriatik hastalar fizyolojik değişiklikler nedeniyle akut böbrek hasarı (ABH) gelişimine eğilimlidir. Çalışmamızda kolonoskopi yapılan geriatrik hastalarda ABH sıklığı ve ilişkili risk faktörleri araştırılmıştır. Yatan hastalarda takip ve destek tedavisi vermenin ABH riskini azaltabileceği yönündeki hipotez sınanmıştır. Materyal-Metod: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalında 2015 ile 2016 yılları arasındakolonoskopi yapılan GFR ≥60 ml/dk olan 150 geriatrik (65 yaş ve üstü) hasta (75 yatan ve 75 ayaktan), çalışmaya alınmıştır. Kolonoskopiöncesi ve sonrasındaki 1 hafta içerisinde görülen böbrek fonksiyon değerleri, elektrolitleri, demografik verileri ve kolonoskopi hazırlık rejimleri kaydedilmiştir. ABH sınıflaması RIFLE kıriterlerine göre yapılmıştır. Bulgular:ABH, 150 hastanın 8' inde tespit edilmiştir (%5,3). Bunların 1 tanesi RIFLE kıriterlerine göre injury, 7 tanesirisk grubundadır. Bağırsak temizliğinde hastaların 111(%74)'i Sennozid A+B Kalsiyum ile birlikte sodyum-fosfat 135 ml enema, 39(%26) hasta ise polietilen glikol(PEG) rejimi kullanmıştır. Ayaktan hastalarda kolonoskopiyi takiben kreatinin anlamlı olarak artmış (0,85±0,16mg/dl ve 0,87±0,18mg/dl, p=<0,001) olup GFR değerlerinde anlamlı değişim olmamıştır (p>0,05). Sennozid/Sodyum-fosfat enema rejimi kullanan hastalarda kreatinin anlamlı olarak artmış [0,82(IQR0,20)mg/dl ve 0,85(IQR0,30)]mg/dl, p=0,039)olup GFR değerlerinde anlamlı değişim olmamıştır (p>0,05). Yatan hastalarda vekolonoskopi de PEG rejimi kullanan hastalarda kreatinin ve GFR de anlamlı değişim olmamıştır. Sonuç:Kolonoskopi yapılan geriatrik hastalarda ABH sık değildir. Hastaların yatırılarak sıvı tedavisi açısından yakın izlemi ABH riskini düşürmemektedir. PEG solüsyonları bu spesifik hasta grubunda sodyum fosfat enemaiçeren hazırlık rejimlerine göre daha güvenilir görünmektedir. Ancak fosfat enemalı rejimler bazal GFR si normal geriatrik hastalarda alternatif olabilir.

 

Aim: Geriatric patients have a tendency to develop acute kidney injury(AKI) because of phsiologic changes. In our study we investigated the frequency of AKI and related risk factors in geriatric patients who underwent colonoscopy. We also tested the hypothesis that inpatient follow up and supportive treatment may decrease the risk of AKI. Materyal-Metod:One hundred and fifty geriatric (Age ≥ 65 years) patients (75 inpatients; 75 outpatients) with a GFR ≥60 ml/min who underwent colonoscopy in Gazi University Medical School, Department of Internal Medicine, Gastroenterology Division between 2015 and 2016 were included into the study.Demographic data, bowel preparation regimens, kidney functions tests and electrolytes before and within one week of colonoscopy were recorded. AKI was classified according to RIFLE criteria. Results:AKI was observed in 8 out of 150 patients (5.3 %). One of them was injury and 7 were risk according to RIFLE cirteria. One hundred eleven (74 %) had sennoside A+B calcium and sodium-phosphate enema whereas 39 (26 %) had polyethylene glycol as bowel preaparation regimen. Creatinine was significantly increased in outpatients (0.85±0.6 mg/dlvs 0.87±0.18mg/dl, p=<0,001) following colonoscopy but GFR was not changed (P>0.05). Creatinine was significantly increased in sennoside/sodium-phosphate enema group [0.82 (IQR 0.20) ve 0.85 (IQR 0.30), p=<0,001)] following colonoscopy but GFR did was not changed (P>0.05). Creatinineand GFR was not changed in hospitalized patients and in patients with PEG regimen who underwent colonoscopy. Conclusions:AKI is not frequent in geriatric patients undergoing colonoscopy. Hospitalization and close follow up for fluid ressucitation does not decrease the risk of AKI. PEG solutions seem to be safer compared to bowel regimens containing sodium-phosphate enema in this specific group of patients. But regimens with phosphate enema may be an alternative option in geriatric patients with normal basal GFR.