Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Muhammet İrfan Kurudirek

Lise düzeyindeki elit buz hokeyi oyuncularının saldırganlık düzeylerinin incelenmesi

Evulation of aggression level of elit ice hokey player in high school

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Doç. Dr. Metin Yaman

2014

Saldırganlık Düzeyi, Buz Hokeyi Oyuncuları, Aggression Level, Ice Hockey Player

 

Bu araştırmanın amacı buz hokeyi oyuncularının saldırganlık düzeylerini incelemek ve belirli sınırlılıklar içerisinde spor ve saldırganlık ilişkisini tüm detayları ile ortaya koyabilmektir. "Lise düzeyindeki elit buz hokeyi oyuncularının saldırganlık düzeylerinin incelenmesi" başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında 2012-2013 sezonunda Türk Milli takımlarında buz hokeyi oynayan, lise öğrencisi 51 sporcunun saldırganlık düzeyleri branş yaşı, mevkii, ebeveyn eğitim düzeyleri ve yaş değişkenleri bakımından incelenmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen katılımcıların demografik özelliklerini (branş yaşları, mevkiileri, ebeveyn eğitim düzeyleri ve yaşları) gösteren kişisel bilgi formu ve Tuzgöl (1998) tarafından geliştirilen "Saldırganlık Ölçeği" uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde betimsel istatistikler (ortalama, standart sapma, minimum – maksimum değerler vb.), ilişkisiz t-test ve tek yönlü varyans analizi (anova) istatistiksel teknikleri uygulanmış ve SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir; katılımcıların yaşlarına göre saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. (p<0,05) 15 yaşındaki sporcular diğer yaş gruplarına göre daha saldırgandır. Katılımcıların okul türlerine göre saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. (p<0,05) Meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler, spor lisesi, açık lise ve düz liselerde öğrenim gören öğrencilerden daha saldırgandır. Katılımcıların mevkilerine göre saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. (p<0,05) forvet oyuncuları defans ve kalecilere göre daha saldırgandır. Katılımcıların ebeveynlerinden babalarının eğitim seviyesine göre saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. (p<0,05) Buna göre baba eğitim düzeyi ilköğretim olan sporcuların ( =3,71±,474), ortaöğretim ( =3,20±,372) ve ön lisans/lisans düzeyindeki ( =3,25±,569) olan sporculara oranla daha fazla düzeyde saldırgan oldukları görülmektedir. Katılımcıların ebeveynlerinden annelerinin eğitim seviyesine göre saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. (p<0,05) annesinin eğitim düzeyi ilköğretim olan sporcular ile ön lisans/ lisans olan sporcular (p=,038) arasında anlamlı farklılık vardır. Buna göre; anne eğitim düzeyi ilköğretim olan sporcular ( =3,77±,433), anne eğitim düzeyi ön lisans/lisans olan sporculara ( =3,66±,464) oranla daha az düzeyde saldırgan oldukları görülmektedir.

 

Evulation of Aggression Level of Elit Ice Hokey Player in High School The purpose of this study is to analyze aggression levels of ice hockey players and indicate the relation between sports and aggression levels in detail within certain limitations. In the master's thesis named " the study of aggression levels of elite ice hockey players in high school, we studied the aggression levels of 51 high-school students that play ice hockey in Turkish national teams during 2012-2013 academic year in terms of age, status, parental education level and age variables. In the study, we employed personal information form that was developed by the researcher and shows participants' demographic characteristics( branch ages, status, parental education levels and ages) and "aggression scale " that was developed by Tuzgöl (1998) with the aim of collecting data. In the statistical analysis of obtained data, descriptive statistics (mean, standard deviation, minimum-maximum values etc.), unrelated t test and ANOVA statistical techniques and SPPSS P were employed. Obtained data can be classified as follows: no significant difference was observed as a result of comparison aggression levels in terms of age. (p<0, 05) 15 year old children are more aggressive than other children. A significant difference wa+1s observed as a result of comparison aggression levels in terms of schools. (p<0, 05) Students in vocational high school are more aggressive than others in sports high school, regular high school. A significant difference was observed as a result of comparison aggression levels in terms of position. (p<0,05) forward players are more aggressive than defense and goal keepers. A significant difference was observed as a result of comparison aggression levels in terms of their fathers' education level. (p<0,05) sportsmen (x=3,71±,474), whose fathers graduated from primary school are much more aggressive than others whose fathers graduated from secondary education (x=3,20±,372) and two-year degree/undergraduate (x=3,25±,569). A significant difference was observed as a result of comparison aggression levels in terms of their mothers' education level. (p<0,05) there seems a significant difference between students whose mothers graduated from primary school and the ones(p=,038) whose mothers graduated from two-year degree/undergraduate programs .According to this; it is observed that sportsmen (x=3,77±,433), whose mothers graduated from primary school are much less aggressive than others (x=3,66±,464)whose fathers graduated from school and two-year degree/undergraduate .