//
Bulunan Kayitlar :16739
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Lıfe Füzyon Reaktörünün Hidrojen Üretim Potansiyelinin İncelenmesi Tez Samet Aktı 2019Detay Gör/Tam Metin
 Bir Havayolu İşletmesinde Kabin Ekiplerinin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir Veri Madenciliği Uygulaması Tez Büşra Yıldız Korkmaz 2019Detay Gör/Tam Metin
 Bilişsel Çalışma Analizi; Hidrolik Kazıcı Ve Operatör Etkileşimi Üzerine Bir Çalışma Tez Nurullah Taşkıran 2019Detay Gör/Tam Metin
 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’Ndaki (Aef) “Asteraceae, Boragınaceae, Brassıcaceae” Familyalarının Revizyonu  Tez Hilal Onaylı 2019Detay Gör/Tam Metin
 Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası Sistemlerinin Performans Analizi  Tez Buğra Şensoy 2019Detay Gör/Tam Metin
 Yapım İşleri İhalelerinde Kamu İhale Mevzuatı İle Fıdıc Şartnamelerinin İhale Öncesi İstenen Belgeler Bağlamında Karşılaştırılması  Tez Samet Serkan Özek 2019Detay Gör/Tam Metin
 Küresel İklim Değişikliği Boyutunun Box-Jenkins Metodu İle İncelenmesi: Ankara İli Örneği  Tez Simge Akşit 2019Detay Gör/Tam Metin
 Fırçasız Doğru Akım Motorunun Üç Farklı Yöntemle Hız Kontrolü Ve Analizi  Tez Mustafa Topal 2019Yazar tarafından 23.04.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hastanelerde Enerji Verimliliğine Yönelik Tasarım Parametrelerinindeğerlendirilmesi Ve Etkinlik Oranlarının İklim Bölgelerine Göre İrdelenmesi Tez Mirparham Pooyanfar 2019Detay Gör/Tam Metin
 Alümina İçerikli Nano Akışkanın Plaka Tip Isı Değiştiricideki Performansının Deneysel İncelenmesi  Tez Mustafa Emre Ergün 2019Detay Gör/Tam Metin
 Raylı Ulaşım Fizibilitelerinde Yeni Yaklaşımlar Ve Konjoint Analizininerzincan Kentinde Uygulanması Tez Furkan Akdemir 2019Detay Gör/Tam Metin
 Yüksek Sıcaklıkta Karbondioksit Gazının Uzaklaştırılması İçin Ca Esaslı Sorbentlerin Geliştirilmesi  Tez Elif Aksoy 2019Detay Gör/Tam Metin
 Lineer Diferensiyel Denklemlerin Kararlılığı Ve Hyers-Ulam Kararlılığı Tez Nalan Kıtan Uyar 2019Detay Gör/Tam Metin
 Meteorolojik Parametrelerin Deniz Suyu Seviyesi Değişimlerine Etkisi Tez Erhan Coşkun 2019Detay Gör/Tam Metin
 Bir Dağıtım Sisteminde Dağınık Enerji Kaynaklarının Etkisinin Analizi  Tez Ulaş Turna 2019Detay Gör/Tam Metin
 Otopark Kılavuz Bilgi Sistemi Uygulamaları: Ankara İçin Örnek Bir Uygulama Çalışması  Tez Murat Sayın 2019Detay Gör/Tam Metin
 Metalik Yapıların Tanjant Demetlere Taşınması Tez Emre Ozan Uz 2019Detay Gör/Tam Metin
 Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni Sentezlenmiş Bileşikler İle Asetilkolinesteraz Enziminin İnhibisyonunun İncelenmesi  Tez Meryem Çat 2019Detay Gör/Tam Metin
 Mġmarlıkta Robot Kullanımı Ve 21. Yüzyılın Hġbrġt Tektonġklerġ  Tez Hafize Büşra Bostancı Sabur 2019Detay Gör/Tam Metin
 Endüstri Binalarında Gürültünün Araştırılması ve Bir Örneklem: Ankara’da Bir Preshaneye Ait Gürültü Haritasının Oluşturulması  Tez Ezgi Dadaş 2019Detay Gör/Tam Metin